Execs 2018-02-06T20:53:14+00:00

Executives

Position Name e-mail Phone
President Mr. Surinder Sharma surindersharma@yahoo.com 250.721.2222
Vice- President Mr. Satish Palta paltas@shaw.ca  
Treasurer Mr. Lalit Sood lalitsood1975@gmail.com  
Secretary Ms. Binita Sondagar bsondagar1@gmail.com  
Public Relation Officer (PRO) Ms. Sridevi Ganti sri_ganti@hotmail.com  
Past President Mr. Balwinder Handa handabk@hotmail.com  

Directors

Name e-mail Phone
Mr. Vishal Sharma vishaljalpot@yahoo.co.in  
Dr. Nainesh Agarwal nainesha@yahoo.com  
Mr. Raj Goyal goyal001@hotmail.com  
Mr. Deepak Mittal    
Mr. Chinna Katireddy chinna.rk@gmail.com  250 884 9274
Mr. Guru Dutt Jhagra    
Mr. Surinder Kumar Sharma (Port Hardy)    
Mr. Lokesh Sharma can.lsharma@gmail.com  
Ms. Sowmya Balasubramanian    

 Trustees

Name e-mail Phone
Mr. Vijay Vyas mr.vyasv@shaw.ca  
Dr. Suresh Basrur sur8baz3@yahoo.com  
Dr. Ashok Aggarwal aka@uvic.ca  
Ms. Santosh Sood soodsantosh15@gmail.com  
Mr. Praveen Pottumuttu