Executives

Position Name e-mail Phone
President Mr. Surinder Sharma surindersharma@yahoo.com 250.721.2222
Vice- President Dr. Nainesh Agarwal nainesha@yahoo.com  
Treasurer Mr. Lalit Sood lalitsood1975@gmail.com  
Secretary Mr. Hemant Gham hgham98@gmail.com  
Public Relation Officer (PRO) Ms. Sridevi Ganti sri_ganti@hotmail.com  
Past President Mr. Balwinder Handa handabk@hotmail.com  

Directors

Name e-mail Phone
Mr. Vishal Sharma vishaljalpot@yahoo.co.in
Mr. Satish Palta paltas@shaw.ca
Mr. Raj Goyal goyal001@hotmail.com
Mr. Deepak Mittal dmital888@gmail.com
Mr. Chinna Katireddy chinna.rk@gmail.com  250 884 9274
Mr. Guru Dutt Jhagra
Mr. Surinder Kumar Sharma (Port Hardy)
Mr. Lokesh Sharma can.lsharma@gmail.com
Ms. Binita Sondagar bsondagar1@gmail.com

 Trustees

Name e-mail Phone
Mr. Vijay Vyas mr.vyasv@shaw.ca
Dr. Suresh Basrur sur8baz3@yahoo.com
Dr. Ashok Aggarwal aka@uvic.ca
Ms. Santosh Sood soodsantosh15@gmail.com
Mr. Praveen Pottumuttu praveen.pottumutu@gmail.com